اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
  مکان مصاحبه در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد به آدرس : شهرستان کوار ، کیلومتر 70 جاده شیراز-جهرم می باشد حضور متقاضی یک ساعت قبل از ساعت درج شده برای مصاحبه الزامی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد مراجعه فرمایید.
  لیست نفرات جهت مصاحبه
رشته آزمون نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه
برق امیررضا شریفی پور شیرازی 96-139492 08:00-09:00 1396.08.14
برق حمید فیروزپور 96-139370 08:00-09:00 1396.08.14
برق عارف نبوی باسفرجانی 96-139142 08:00-09:00 1396.08.14
برق حامد نگهداری 96-139378 08:00-09:00 1396.08.14
برق محمد زارع 96-139592 08:00-09:00 1396.08.14
برق عمید علی پور 96-139372 08:00-09:00 1396.08.14
برق حسین معصومی 96-139268 09:00-10:00 1396.08.14
برق مجید سلطانی نزاد 96-1391466 09:00-10:00 1396.08.14
برق امیر ازادیان 96-13952 09:00-10:00 1396.08.14
برق معین رنجبر 96-139314 09:00-10:00 1396.08.14
برق سجاد ملکی زاده 96-13984 09:00-10:00 1396.08.14
برق حمیدرضا حاجی ابوالقاسمی 96-139134 09:00-10:00 1396.08.14
برق کاوه خلیلی 96-139246 10:00-11:00 1396.08.14
برق محمد صادق عابدی 96-139396 10:00-11:00 1396.08.14
برق وحید ساسانی پور 96-139650 10:00-11:00 1396.08.14
برق حمیدرضا حامدی 96-1391326 10:00-11:00 1396.08.14
برق حمید رضا روحانی سروستانی 96-139660 10:00-11:00 1396.08.14
برق محمد کنعانی 96-1391452 10:00-11:00 1396.08.14
برق امیدرضا رعیت پیشه 96-139654 11:00-12:00 1396.08.14
برق فرداد زارع 96-139970 11:00-12:00 1396.08.14
برق محسن رهسپار 96-1391420 11:00-12:00 1396.08.14
برق سید امیر زارعیان جهرمی 96-1391388 11:00-12:00 1396.08.14
برق سید نواب هاشمی 96-139726 11:00-12:00 1396.08.14
برق سجاد احمدی 96-139292 11:00-12:00 1396.08.14
برق محمد جواد ملتفت 96-1391262 11:00-12:00 1396.08.14
برق مجتبی اسد 96-139326 11:00-12:00 1396.08.14
برق محمد رنجبر 96-139250 12:00-13:00 1396.08.14
برق محمد جواد هوشمند 96-139564 12:00-13:00 1396.08.14
برق شاپور حیدری 96-139570 12:00-13:00 1396.08.14
برق حمیدرضا رضایی کرگانی 96-139394 12:00-13:00 1396.08.14
برق مهدی رییسی 96-139186 11:00-12:00 1396.08.14
برق کاظم انصاری 96-139634 12:00-13:00 1396.08.14
برق فرزاد فدایی 96-139628 12:00-13:00 1396.08.14
برق محمد رضا درویشی 96-139436 12:00-13:00 1396.08.14
برق محمدجواد امرونی بوشهری 96-139544 12:00-13:00 1396.08.14
برق محمدحسن بمانی 96-139582 12:00-13:00 1396.08.14
برق امین انصاری 96-139528 12:00-13:00 1396.08.14
برق مرادی سعید 96-139434 13:30-14:30 1396.08.14
برق علی دهقان خلیلی 96-13986 13:30-14:30 1396.08.14
برق مجید عزیزی 96-1391276 13:30-14:30 1396.08.14
برق جلیل حداد 96-139328 13:30-14:30 1396.08.14
برق مصطفی چمنی فرد 96-139146 13:30-14:30 1396.08.14
برق سعید قهرمان 96-139782 13:30-14:30 1396.08.14
برق مسعود یوسفی نوروزانی 96-1391092 13:30-14:30 1396.08.14
}